Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het de Algemene voorwaarden is ook gekozen voor de ‘ik’-vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Reload Your Mind bedoeld.
1.2 Definities:
– Reload Your Mind: Reload Your Mind als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83002626.
– Diensten: alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Reload Your Mind, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s, live bijeenkomsten, workshops, coaching en events.
– Schriftelijk: zowel schriftelijk als per e-mail.
1.3 Contactgegevens: E-mail: contact@reloadyourmind.nl. Telefoonnummer: 06-26324196
Door de informatie en diensten van Reload Your Mind te gebruiken en af te nemen, ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden en Privacy- en cookiebeleid

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Reload Your Mind.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Reload Your Mind zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door wederpartij. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Reload Your Mind en wederpartij, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met Reload Your Mind.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle diensten van Reload Your Mind zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.
3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.
3.5 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en naar waarheid aan mij verstrekt.
3.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.
3.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4 Inschakeling van derden
4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zo nodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline (coach) diensten
Algemeen
5.1 In mijn diensten deel ik mijn kennis, ervaring en tools om zelfbewust en succesvol te worden. Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Ik kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke keuzes die jij maakt a.d.h.v. de door Reload Your Mind verstrekte informatie. Zelf moet je naast het volgen van de diensten voldoende tijd reserveren voor het toepassen van het materiaal dat je ontvangt in de vorm van blogs, video’s, opdrachten en/of werkboeken. Jouw succes en jouw resultaten zijn grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan jou nooit de garantie geven over de resultaten. Wat jij doet met de aangeboden informatie is geheel aan jou. Ik wil en kan jou alleen maar ondersteunen en inspireren door het delen van mijn kennis, ervaringen, inzichten en strategieën. Alle producten en diensten van Reload Your Mind zijn ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is geen belofte noch garantie voor specifieke resultaten.
5.2 Mijn diensten en producten zijn geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding en je bent te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die ik verstrek via mijn diensten. Dit geldt voor alle informatie die ik deel, inclusief maar niet beperkt tot: mijn website, events, e-book, e-mails en Social Media.
5.3 Elke keuze en handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een event, bijeenkomst en/of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Reload Your Mind en Laetitia Solisa kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden coaching
6.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
6.2 Afspraken dienen minimaal 24 (vierentwintig) uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor de kosten bij je in rekening.
6.3 Indien je een coaching traject binnen 14 (veertien) dagen na start geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan je in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten
Toegangskaart/Ticket
7.1 Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart (deelnamebewijs) aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.
Toegang en verblijf
7.2 Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.
7.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
7.4 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dit geval geen recht op restitutie.
7.5 De toegang wordt per direct ontzegt indien: je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt, je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Reload Your Mind, indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt, indien je het evenement op welke wijze dan ook verstoort, je. Je hebt in al deze gevallen geen recht op restitutie.
Annulering en restitutie
7.6 In geval van een event en live bijeenkomst geldt het volgende ten aanzien van annulering en restitutie: bij annulering tot 14 (veertien) dagen voor de aanvang van het evenement, wordt er 85% (vijfentachtig) van het door jou geïnvesteerde bedrag teruggestort op jouw rekening. Vanaf 14 (veertien) dagen voor de aanvang van het evenement, is er geen teruggave van het door jou geïnvesteerde bedrag meer mogelijk. Het is mogelijk om jouw ticket over te dragen aan iemand anders, zie artikel 7.7.
7.7 Indien je verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een event en/of live bijeenkomst waarvoor je een ticket hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Jij bent te allen tijde zelf verantwoordelijk om een vervangende deelnemer te vinden. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 (vijf) dagen voor het evenement. Geef uiterlijk 5 (vijf) dagen voor de aanvang van het evenement jouw gegevens en de gegevens van jouw vervanger door via contact@reloadyourmind.nl. Voor het overdragen van een ticket wordt 25 (vijfentwintig) euro incl. btw administratiekosten in rekening gebracht.
7.8 Indien het event en/of live bijeenkomst door omstandigheden niet kan doorgaan zal Reload Your Mind elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Reload Your Mind zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.
7.9 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.
Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
7.10 Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens een event en/of live bijeenkomst video- en/of audio-opnamen te maken die langer duren dan 2 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 2 minuten beelden live uit te zenden via sociale media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie of visualisatie is het niet toegestaan om opnamen te maken (visueel en audio). Indien wordt opgemerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit uitsluiting van elk volgend evenement tot gevolg hebben.
7.11 Het is een deelnemer van een event en/of live bijeenkomst niet toegestaan werkboeken, afbeeldingen, beelden of inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van een event en/of live bijeenkomst wordt aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken en/of te publiceren, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.
7.12 Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke sociale media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens een event en/of live bijeenkomst die via persoonlijke sociale media gedeeld wordt.
Beeld- en portretrechten
7.13 Reload Your Mind is gerechtigd opnamen (foto’s, video’s en ook audio) te maken van een event en/of live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen. Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Ik heb het recht deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en sociale media. Door deelname aan een event en/of live bijeenkomst geeft de deelnemer toestemming aan Reload Your Mind om deze beelden te kunnen gebruiken. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou geen vergoeding verschuldigd.
Aansprakelijkheid
7.14 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
7.15 Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.
7.16 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
8.1 Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
8.2 Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.3 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
8.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
8.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 9 Prijzen en betalingsvoorwaarden
9.1 De prijzen van mijn diensten staan op de website van www.reloadyourmind.nl en www.academy.reloadyourmind.nl Deze prijzen zijn in euro’s en altijd exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
9.2 Ik heb het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 (een) maand voordat deze ingaan aan de wederpartij schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 (twee) weken nadat de wederpartij in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
9.3 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Diensten met een prijs van minder dan € 1000,– (duizend) kunnen niet in termijn worden betaald. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan. Gespreid betalen is mogelijk bij een bedrag boven € 1.000,-. Hierbij hanteren we een maandelijkse betalingstermijn. Bij gespreid betalen geldt een opslag van 21%. Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid, geef dit dan bij ons aan. Je bereikt ons via contact@reloadyourmind.nl. Je kunt je vraag ook via Whatsapp sturen naar 06-26324196. Voor de start van de dienstverlening waarin je wil investeren moet minimaal één termijn van de hoofdsom betaald zijn.
9.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur. Online en webshop betalingen dienen te geschieden via iDEAL, Paypal of andere via de website aangeboden mogelijkheden.
9.5 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.
9.6 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot de diensten worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
9.7 Indien wij onderling hebben afgesproken dat je een dienst en/of product in termijnen mag betalen en je betaalt die termijn niet of te laat, dan behoud ik mij het recht voor om de betalingsregeling te beëindigen. Je ontvangt dan een factuur voor het resterende bedrag in 1 (een) keer.
9.8 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% (anderhalf) per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
9.9 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% (vijftien) van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd).
9.10 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
9.11 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.
9.12 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.
9.13 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 (drie) maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
10.4 Voor zover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 11 Intellectueel eigendom/gebruik materialen
11.1 Op de teksten, materialen, producten en diensten behorende bij mijn websites, te weten www.reloadyourmind.nl eigendomsrechten. Het is niet toegestaan intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.
11.2 Bij aanschaf van online programma’s diensten, ontvang jij als gebruiker op wiens naam het product is aangeschaft, toegang tot het programma. Tijdens en na de afname van de diensten mag je de materialen persoonlijk gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden of toegankelijk te maken voor derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Je hebt het recht om als gebruiker op één apparaat tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
11.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen, op te nemen in een eigen programma of in het openbaar te vertonen, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
10.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend) verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 (duizend) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten. Tevens zal je account definitief geblokkeerd worden. Als gebruiker heb je in geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of dienst.
11.4 Het is vrij toegestaan artikelen van de website www.reloadyourmind.nl te delen mits het volledige artikel zonder aanpassingen wordt overgenomen en voorzien is van bronvermelding en een link bevat naar www.reloadyourmind.nl.

Artikel 12 Klachten
12.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
12.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Wanneer ik dat nodig acht, zal ik bewijs vragen voor jouw klacht.
12.3 Ook wanneer je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
13.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
13.4 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
13.5 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
13.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 (een) jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.
13.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
13.8 Indien ik aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van mij beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.9 De aansprakelijkheid van mij is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van mijn (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor mij geldende eigen risico, in voorkomend geval.

Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens
14.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
14.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacy- en cookiebeleid.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
15.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Utrecht.
15.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
16.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
16.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
16.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 15.3 overeenkomstig van toepassing.
16.5 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
16.6 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen.
16.7 Indien geen tijdstip is aangegeven voor de wijziging van deze voorwaarden, dan treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de Algemene voorwaarden is kenbaar via www.reloadyourmind.nl en kan op jouw verzoek per e-mail worden toegestuurd.
Namens Reload Your Mind dank voor het lezen van onze Algemene voorwaarden. Het is van groot belang deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd te hebben.
Revisiedatum: Mei 2022